CỬA PHÁT THUỐC SỐ 11

XIN MỜI BỆNH NHÂN LÊN NHẬN THUỐC
 
  
* Lưu ý: Mở AI-VOICE auto (click icon mic + check void); Tắt AI-VOICE(uncheck void)
* Để đảm bảo âm thanh môi trường làm việc trong công sở điều chỉnh âm lượng dưới 85 dbA (Thông tư số 24/2016/TT-BYT)